Dedenie nehnuteľnosti

Dedenie nehnuteľnosti

7 rýchlych právnych rád ako postupovať keď zdedíte nehnuteľnosť

  1. Napriek tomu, že od 1. januára 2004 bola v rámci daňovej reformy daň z dedičstva zrušená, obavy z nej pretrvávajú dodnes. Ak máte viacero daňovo-právnych otázok, je dobré kontaktovať odborníka na túto oblasť, ktorý Vám vysvetlí aké máte práva a povinnosti.
  2. V prípade, že počas roka zdedíte nehnuteľnosť, je potrebné podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti príslušnému správcovi dane, ktorým je mesto alebo obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia.
  3. Samozrejme netreba zabudnúť podať za prvý rok aj daňové priznanie. Daňové priznanie je povinný vlastník nehnuteľnosti vždy, ak nastanú zmeny. Či už zmeny vlastníka nehnuteľnosti alebo zmeny, ktoré majú vplyv pre vyrubenie dane. Daňové priznanie je potrebné podať do 31. januára a to podľa právneho stavu aký bol k 1. prvému januáru. Pre lepšie vysvetlenie uvádzame nasledovné príklady. Ak sa stanete vlastníkom do 31. decembra 2023, podávate daňové priznanie do 31. januára 2024. Ak sa stanete vlastníkom 1. januára 2024, podávate daňové priznanie do 31. januára 2025.
  4. Nezabudnite požiadať príslušného dodávateľa elektriny, plynu, vody o zmenu odberateľa na nového vlastníka nehnuteľnosti.
  5. Napriek skutočnosti, že daň z dedičstva bola zrušená, treba mať na pamäti, že predaj takejto nehnuteľnosti môže a nemusí podliehať dani z príjmu. Príjem z predaja nehnuteľnosti je od dane z príjmov oslobodený, ak uplynulo aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva poručiteľa, ak sa jednalo o dedenie v priamom rade alebo niektorým z manželov. Rovnako je od dane z príjmov oslobodený aj príjem z predaja nehnuteľnosti ak uplynulo aspoň päť rokov odo dňa smrti poručiteľa do dňa predaja nehnuteľnosti, ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá dedením v nepriamom rade.
  6. Netreba zabudnúť aj na poplatky za dedičské konanie. Sem spadá poplatok za ocenenie nehnuteľnosti (buď znaleckým posudkom alebo trhovým odhadom ceny nehnuteľnosti), ďalej je to čistá odmena notárovi vypočítaná priamo z hodnoty dedičstva (podľa vyhlášky MS SR 31/1993 Z. z.) a potom sú to ostatné výdavky. Prihliadnuc na vyššie uvedené, je dobré už počas života popremýšľať ako naložiť so svojim majetkom, aby sme svojich dedičov nezaťažili zbytočnými výdavkami. Nápomocný Vám bude skúsený advokát.
  7. V prípade, že nehnuteľnosť, ktorú ste zdedili bola v prenájme, pre zaujímavosť uvádzame, že po úmrtí prenajímateľa nájomný vzťah naďalej trvá medzi nájomcom a právnym nástupcom prenajímateľa – dedičom. Ak dôjde ku zmene vlastníctva k nehnuteľnej veci, môže z tohto dôvodu vypovedať nájomnú zmluvu iba nájomca, a to aj vtedy, ak bola zmluva uzavretá na dobu určitú. Výpoveď však musí podať v najbližšom výpovednom období, pokiaľ je zákonom alebo dohodou ustanovené.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť dedenia a dedičských dohôd
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné návrhy riešenie dedičstva, prípadne vás bude zastupovať pred notárom a na súde

Objednávka konzultácie

1

Oblasť

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete poradiť.

2

Typ konzultácie

Zvoľte si typ konzultácie, v akom rozsahu chcete využiť služby odborníka.

3

Komunikácia

Zvoľte si preferovanú formu konzultácie.

4

Osobné údaje

Vyplňte prosím nasledovné údaje.

Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Stručný opis právneho problému (nepovinné)

5

Spôsob platby

Vyberte si preferovaný spôsob platby.

Základná cena konzultácie: 77 €