Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú podmienky poskytovania právnych služieb spoločnosťou JAVORČEK & PARTNERS s.r.o., sídlo Martinengova 36, 811 02 Bratislava, IČO:51 972 905, zápis v OR SR BA I, Odd. Sro, Vložka: 131515/B, (ďalej ako „poskytovateľ“) prostredníctvom internetového portálu www.rychlapravnapomoc.sk (ďalej ako „portál“) klientom (ďalej ako „klient“).

Kontaktné údaje poskytovateľa:
tel.: +421 903 27 16 05
e-mail: info@rychlapravnapomoc.sk
sídlo: Martinengova 36, 811 02 Bratislava

Orgány dozoru:
Slovenská advokátska komora
Kolárska 4
813 42 Bratislava
tel: 02/204 227 42
fax: 02/5296 15 54
e-mail: office@sak.sk

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislava
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Klientom sa v zmysle týchto VOP rozumie fyzická osoba - spotrebiteľ, fyzická osoba - podnikateľ ako aj právnická osoba, ktorá má záujem o poskytnutie právnej pomoci za podmienok stanovených v týchto VOP.
 2. Poskytovateľ je právnická osoba oprávnená podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky. Poskytovateľ môže na plnenie úloh a povinností podľa týchto VOP určiť aj inú fyzickú či právnickú osobu, ktorá je preukázateľne oprávnená poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky. V takom prípade sa aj na túto osobu vzťahujú tieto VOP v plnom rozsahu rovnako ako na poskytovateľa a za porušenie ustanovení týchto VOP osobou poverenou poskytovateľom zodpovedá poskytovateľ. Ak sa ďalej v texte používa výraz „poskytovateľ“ rozumie sa ním aj iná osoba, ktorú poskytovateľ určil na plnenie úloh a povinností podľa týchto VOP, ak zo znenia nevyplýva niečo iné.
 3. Klient ma na výber z troch kategórii poskytovaného právneho poradenstva. Rozdiel medzi jednotlivými kategóriami nájdete v nižšie uvedenej tabuľke.

  typ konzultácie Opýtaj sa Začni riešiť Vyrieš to
  trvanie konzultácie do 20 min do 60 min do 4 hodín
  konzultácia s odborníkom áno áno áno
  základné rady áno áno áno
  navrhnutie postupu nie áno áno
  štúdium dokumentov nie nie áno
  písomné stanovisko/podanie nie nie áno
  zastúpenie na súde/polícii nie nie áno
 4. Klient sa prostredníctvom portálu objedná na právnu konzultáciu (ďalej ako „konzultácia“), pričom uvedie svoje údaje (meno, priezvisko alebo názov spoločnosti, email, telefonický kontakt) a stručne opíše problém, ktorého by sa mala konzultácia týkať. Rovnako vo formulári uvedie preferovaný spôsob a čas konzultácie. Odoslaním záväznej objednávky s povinnosťou platby klient vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP, so spracúvaním osobných údajov a udeľuje súhlas so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, čím stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Odoslanie záväznej objednávky predstavuje v prípade zmluvy uzatváranej na diaľku návrh na uzavretie zmluvy. Po odoslaní záväznej objednávky poskytovateľ potvrdí klientovi prijatie záväznej objednávky resp. uzatvorenie zmluvy a klientov súhlas so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a to formou e-mailu, ktorý bude klientovi zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.
 5. Poskytovateľ kontaktuje klienta do 24 hodín od zaslania objednávky konzultácie a dohodne si s ním termín osobnej alebo inej formy konzultácie a v prípade potreby ho požiada o doplnenie informácií.
 6. Konzultácia sa vykoná v dohodnutom čase a spôsobom, ktorý si klient zvolil.
 7. Konzultácia má povahu právnej prvej porady medzi poskytovateľom a klientom. Rozsah konzultácie určuje kategória, ktorú si klient zvolil. Rozsah kategórie je uvedený na webovej stránke poskytovateľa rovnako ako aj v článku I bod 1.3 týchto VOP.
 8. Konzultácia v rámci kategórie „Vyrieš to“ v sebe zahŕňa jedno úvodné stanovisko resp. jedno úvodné zastúpenie pred súdom alebo políciou, pričom v cene nie sú zahrnuté cestovné výdavky a režijný paušál. Odmenu za právnu pomoc nad rámec týchto plnení si klient s poskytovateľom dohodne osobitne.
 9. Poskytovateľ v žiadnom prípade negarantuje klientovi výsledok vyriešenia jeho problému a nenesie žiadnu zodpovednosť za vyriešenie problému klienta. Konzultácia nemá automaticky povahu prevzatia právneho zastúpenia klienta zo strany poskytovateľa a konzultácia nenahrádza právne zastúpenie klienta. Poskytovateľom navrhovaný postup má iba odporúčací charakter a je na uvážení klienta, či bude postupovať odporúčaným spôsobom.
 10. Klient berie na vedomie, že právni zástupcovia, ktorých mu poskytovateľ odporučí podľa bodu 1.6 týchto VOP nie sú v žiadnom pracovnoprávnom, v zmluvnom ani v inom vzťahu s poskytovateľom. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie právnych zástupcov, ktorí prevezmú právne zastúpenie klienta, avšak v prípade akéhokoľvek sporu medzi odporučeným právnym zástupcom a klientom vyvinie maximálne možné úsilie, aby spor skončil zmierlivo.

II. Odmena a platobné podmienky

 1. Odmena za konzultáciu je stanovená podľa zvolenej kategórie.
 2. Odmena za konzultáciu v rámci kategórie „Opýtaj sa“ je vo výške 27,- Eur a zahŕňa právnu konzultáciu v trvaní do 20 minút v rozsahu podľa článku I bod 1.3 týchto VOP.
 3. Odmena za konzultáciu v rámci kategórie „Začni riešiť“ je vo výške 77,- Eur a zahŕňa právnu konzultáciu v trvaní maximálne jednej hodiny v rozsahu podľa článku I bod 1.3 týchto VOP.
 4. Odmena za konzultáciu v rámci kategórie „Profesionálna rada“ je vo výške 277,- Eur a zahŕňa právnu konzultáciu v trvaní maximálne štyroch hodín v rozsahu podľa článku I bod 1.3 týchto VOP.
 5. Odmena za konzultáciu v rámci kategórie „Opýtaj sa“, „Začni riešiť“ a „Profesionálna rada“ (ďalej ako „odmena“)
 6. Klient je povinný uhradiť odmenu pred začatím konzultácie, a to buď prostredníctvom platobnej karty logo Visa logo Visa Electron logo MasterCard logo Maestro logo Dners Club logo Discover (on-line) alebo vo forme bezhotovostného prevodu na účet alebo v hotovosti pred začatím konzultácie. V prípade platby prevodom na účet poskytovateľa bude klient kontaktovaný do 24 hodín od pripísania peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa.
 7. V prípade, ak sa klient nedostaví na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase na konzultáciu, stráca nárok na vrátenie zaplatenej odmeny. V prípade, ak odmena ešte nebola uhradená, má poskytovateľ nárok na jej zaplatenie. To neplatí, ak sa klient vopred písomne / emailom / telefonicky ospravedlní najneskôr 3 hodiny pred dohodnutým termínom konzultácie.
 8. Poskytovateľ môže výšku odmeny kedykoľvek zmeniť. Zmena odmeny bude oznámená na webovej stránke poskytovateľa, pričom táto zmena sa netýka už dohodnutých konzultácií.
 9. Poskytovateľ vystaví klientovi faktúru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

III. Spracúvanie osobných údajov

 1. Poskytnutie osobných údajov Klientom je podmienkou na vznik zmluvy medzi Klientom a poskytovateľom. Bez poskytnutia osobných údajov nie je poskytovateľ povinný poskytnúť klientovi služby rýchlej právnej pomoci.
 2. Poskytovateľ (ktorý má postavenie prevádzkovateľa na účely spracuvávania osobných údajov) spracováva osobné údaje poskytnuté klientom v rozsahu, v akom ich klient zadá pre účely poskytnutia konzultácie.
 3. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky klienta resp. poskytnutie konzultácie podľa článku I. a evidencia klientov, ktorý využili služby rýchlej právnej pomoci. Právnym základom spracúvania osobných údajov klienta poskytovateľom je plnenie zmluvy medzi klientom a poskytovateľom.
 4. Uchovávanie osobných údajov poskytovateľom je po dobu nevyhnutnú k poskytnutiu služby rýchlej právnej pomoci a to od odoslania záväznej objednávky klientom do poskytnutia konzultácie; pre evidenciu klientov, ktorý využili služby rýchlej právnej pomoci po dobu 3 rokov, ak je klientom fyzická osoba spotrebiteľ a po dobu 4 rokov, ak je klientom fyzická osoba - podnikateľ resp. právnická osoba.
 5. Príjemcami osobných údajov sú poskytovateľ, jeho zamestnanci a spolupracujúce subjekty - spolupracujúci advokáti, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti vyplývajúcou z ich profesie.
 6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že neposkytne získané osobné údaje tretím osobám.
 7. Klient má právo:

  • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a požadovať od neho prístup k týmto osobným údajom;
  • požiadať prevádzkovateľa aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne/doplnil neúplné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú;
  • aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú;
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
  • namietať spracúvanie osobných údajov;
  • podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov (dozorný orgán) v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov;
  • odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a to kedykoľvek po jeho udelení; odvolanie súhlasu však neovplyvňuje zákonnosť predchádzajúceho spracúvania osobných údajov na základe predtým udeleného súhlasu;
 8. Spracúvanie osobných údajov je regulované zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením (EU) 2016/679 Európskeho Parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Ochrana spotrebiteľa

 1. V prípade, ak je klient súčasne spotrebiteľ, má právo odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa jej uzavretia bez uvedenia dôvodu. Po úplnom poskytnutí poskytnutiu služby spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.
 2. Ak sa klient rozhodne odstúpiť od zmluvy a teda uplatní si práva na odstúpenie od zmluvy informuje poskytovateľa o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením resp. informuje poskytovateľa prostredníctvom vzorového formuláru na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môže stiahnuť tu. Vyhlásenie alebo formulár je potrebné doručiť poskytovateľovi e-mailom na e-mailovú adresu info@rychlapravnapomoc.sk, kedy poskytovateľ bezodkladne potvrdí klientovi prijatie odstúpenia od zmluvy alebo listom na adresu sídla poskytovateľa.
 3. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve.
 4. Poskytovateľ vráti klientovi najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia informácie o odstúpení klienta od zmluvy cenu za službu v zmysle bodu 2.1 a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu, ktoré klient uvedie vo formulári na odstúpenie resp. spôsobom, na ktorom sa poskytovateľ a klient dohodnú.

Záverečné ustanovenia

 1. Objednaním konzultácie prostredníctvom portálu vyjadruje klient svoj súhlas s týmito VOP a tieto VOP sú záväzné pre obe strany.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmena môže byť iba v písomnej forme a nadobúda účinnosť dňom zverejnenia nového znenia VOP na portáli.
 3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších právnych predpisov, Obchodného zákonníka a v prípade ak je klientom spotrebiteľ, tak ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonmi na ochranu spotrebiteľa.

V Bratislave dňa 22.2.2024