Konkurzy a reštrukturalizácie

Konkurzy a reštrukturalizácie

7 rýchlych právnych rád o konkurzoch a reštrukturalizáciách

  1. Povinnosť vyhlásiť konkurz vzniká právnickej osobe ak má tri mesiace (90 dní) po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky voči minimálne dvom veriteľom alebo má viac ako jedného veriteľa a hodnota záväzkov je väčšia ako hodnota jeho majetku.
  2. Rovnako má povinnosť vyhlásiť konkurz aj fyzická osoba ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.
  3. Osoba, ktorá je povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka (t.j. štatutár) zodpovedá za škodu spôsobenú veriteľom ak návrh nepodá včas.
  4. Po začatí konkurzu je dlžník povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony a na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie a už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, rovnako tak nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva.
  5. Súd ustanoví správcu konkurznej podstaty, ktorý zabezpečuje proces konkurzu - speňaženie všetkého majetku, uspokojenie veriteľov a spravidla sa konkurzom ukončení prevádzka podniku. Správcu konkurznej podstaty kontroluje a riadi veriteľský výbor zvolený prihlásenými veriteľmi.
  6. Veriteľ sa prihlasuje do konania elektronicky a to prihláškou u správcu v základnej prihlasovacia lehota na podanie prihlášky (45 dní od vyhlásenia konkurzu). Veriteľ môže podať prihlášku aj kedykoľvek neskôr a má právo na pomerné uspokojenie svojej pohľadávky, však už nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
  7. Reštrukturalizácia je na rozdiel od konkurzu ozdravný proces, ktorý má viesť k uzdraveniu podniku. Jej výsledkom musí byť aspoň čiastočné uspokojenie pohľadávok veriteľov.

Poskytujeme zastupovanie v insolvenčných konaniach, rady pred a pri reštrukturalizácii. Vysvetlíme Vám všetky právne dôsledky konkurzov, konkurzných žalôb a postupov a tiež Vám vysvetlíme prípadné výhody reštrukturalizačných opatrení. Zabezpečíme Vám tých najlepších a dôveryhodných konkurzných správcov.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde

Objednávka konzultácie

1

Oblasť

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete poradiť.

2

Typ konzultácie

Zvoľte si typ konzultácie, v akom rozsahu chcete využiť služby odborníka.

3

Komunikácia

Zvoľte si preferovanú formu konzultácie.

4

Osobné údaje

Vyplňte prosím nasledovné údaje.

Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Stručný opis právneho problému (nepovinné)

5

Spôsob platby

Vyberte si preferovaný spôsob platby.

Základná cena konzultácie: 77 €