Majetok manželov

Majetok manželov

7 rýchlych právnych rád o majetku manželov

  1. Uzavretím manželstva dochádza zo zákona k vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), ktoré tvorí všetko, čo niektorý z manželov alebo obaja manželia nadobudnú za trvania manželstva s výnimkou prípadov uvedených v zákone (napr. s výnimkou vecí získaných darom alebo dedením a pod.).
  2. Zákon zároveň umožňuje, aby sa manželia dohodli na rozšírení alebo zúžení BSM, pričom dohoda musí byť vo forme notárskej zápisnice.
  3. Do BSM patria tak aktívne zložky (veci, peňažné prostriedky v hotovosti a na účte v banke) ale aj pasívne zložky (pohľadávky, dlhy), na čo netreba zabúdať. V praxi typickým príkladom môže byť, ak len jeden z manželov vlastnil nehnuteľnosť už pred manželstvom a túto splácal prostredníctvom hypotekárneho úveru. Za trvania manželstva sa rozhodne úver refinancovať v inej banke. V takom prípade je potrebné spísať u notára notársku zápisnicu o zúžení BSM, ktorou manželia vylúčia tento nový hypotekárny úver z BSM tak, aby naďalej zaväzoval iba tohto jedného manžela.
  4. Do BSM spadajú aj tzv. iné majetkové hodnoty - napr. obchodný podiel v spoločnosti, ktorý získal jeden z manželov za trvania manželstva, ak na jeho získanie boli použité prostriedky z BSM. A teda v prípade zániku BSM je potrebné vysporiadať aj tento obchodný podiel.
  5. Na bežné úkony týkajúce sa majetku v BSM je oprávnený každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov, inak sa druhý manžel môže dovolávať neplatnosti právneho úkonu.
  6. Zánikom manželstva zanikne aj BSM, avšak zákon umožňuje, aby súd na návrh zrušil BSM aj za trvania manželstva. Napr. ak jeden z manželov získa oprávnenie na podnikanie, druhý manžel môže požiadať súd, aby z tohto dôvodu zrušil BSM. Opätovné obnovenie zaniknutého BSM za trvania manželstva je možné len na základe rozhodnutia súdu
  7. Po zániku BSM je vhodné vykonať jeho vysporiadanie, a to buď dohodou alebo rozhodne súd na návrh niektorého z nich, resp. po uplynutí lehoty 3 rokov nastane vysporiadanie podľa zákona.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín špecialistom na oblasť rozvodu, vysporiadania BSM a určenie výživného
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné podania a návrhy dohôd medzi manželmi, prípadne vás bude zastupovať na súde

Objednávka konzultácie

1

Oblasť

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete poradiť.

2

Typ konzultácie

Zvoľte si typ konzultácie, v akom rozsahu chcete využiť služby odborníka.

3

Komunikácia

Zvoľte si preferovanú formu konzultácie.

4

Osobné údaje

Vyplňte prosím nasledovné údaje.

Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Stručný opis právneho problému (nepovinné)

5

Spôsob platby

Vyberte si preferovaný spôsob platby.

Základná cena konzultácie: 77 €