Násilie v rodine

Násilie v rodine

7 rýchlych právnych rád ako postupovať pri násilí v rodine

  1. Násilie v rodine predstavuje situáciu, ktorá je mimoriadne psychicky aj fyzicky náročná pre osobu, voči ktorej násilie smeruje a jej blízke osoby. Okrem pomoci zo strany lekárov, psychológov, prípadne rôznych neziskových organizácii zameraných na pomoc obetiam domáceho násilia, je na mieste aj pomoc právna. Základom je, aby sa obeť a jej blízke osoby dostali čo najskôr do bezpečia a mimo dosah útočníka a pokiaľ je to možné, zabezpečiť si a uchovať všetky dôkazy svedčiace o domácom násilí (napr. SMS správy, lekárske správy, fotodokumentáciu zranení, svedkov, oznámenia na polícii a pod.).
  2. V právnej úprave nájdeme viacero právnych inštitútov a prostriedkov, ktoré môže využiť dotknutá osoba na pomoc proti útočníkovi. V prvom rade je to návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým súd môže uložiť podozrivej osobe, aby dočasne nevstupovala do domu alebo bytu, v ktorom obeť násilia býva. O tomto návrhu súd rozhoduje do 24 hodín.
  3. Ďalšou možnosťou je požiadať, aby súd nariadil zákaz priblíženia sa na určitú vzdialenosť, prípadne zákaz zdržiavať sa alebo vstupovať do priestorov, kde sa obeť zdržiava, pravidelne navštevuje, pracuje a pod. V týchto prípadoch má už súd 30 - dňovú lehotu. Nakoľko návrh na nariadenie neodkladného opatrenia musí spĺňať predpísané náležitosti, aby mu mohol súd vyhovieť, odporúčame obrátiť sa na advokáta.
  4. V prípade, ak ide o manželov, je možné podať na súd návrh, aby obmedzil užívacie právo druhého manžela k domu alebo bytu, ktoré patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prípadne ho úplne vylúčil z ich užívania. To isté platí aj ak ide o dom alebo byt v spoločnom nájme manželov.
  5. V prípade manželov, ktorí majú aj maloleté deti, je potrebné čo najskôr požiadať súd o úpravu rodičovských práv a povinností, najmä čo sa týka osobnej starostlivosti o deti, úpravu/ zákaz styku rodiča s deťmi a o úpravu vyživovacej povinnosti.
  6. Konanie agresora môže napĺňať aj znaky niektorých trestných činov - napríklad týranie blízkej osoby a zverenej osoby, ublíženie na zdraví, niektoré z trestných činov proti slobode a ľudskej dôstojnosti, a teda je možné podať aj trestné oznámenie.
  7. Vo všetkých uvedených prípadoch odporúčame obrátiť sa so žiadosťou o pomoc na advokáta, príp. Centrum právnej pomoci, aby Vám poradili a usmernili Vás v ďalších právnych krokoch. Okrem toho Ministerstvo zdravotníctva SR vypracovalo odborné usmernenie o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím a zverejnilo aj zoznam organizácií, ktoré poskytujú pomoc obetiam násilia v jednotlivých samosprávnych krajoch, prípadne je možné obrátiť sa aj na príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (viac na www.zastavmenasilie.sk.).

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť škody na zdraví, bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné návrhy na určenie výšky odškodnenia alebo škody, prípadne vás bude zastupovať na súde

Objednávka konzultácie

1

Oblasť

Vyberte si oblasť, v ktorej potrebujete poradiť.

2

Typ konzultácie

Zvoľte si typ konzultácie, v akom rozsahu chcete využiť služby odborníka.

3

Komunikácia

Zvoľte si preferovanú formu konzultácie.

4

Osobné údaje

Vyplňte prosím nasledovné údaje.

Kontaktné údaje

Údaje o spoločnosti

Stručný opis právneho problému (nepovinné)

5

Spôsob platby

Vyberte si preferovaný spôsob platby.

Základná cena konzultácie: 77 €